Algemene voorwaarden

Bij jou eerste bezoek aan Purely Skincare & Massage voor een gezichtsbehandeling krijg je een gratis huidanalyse en een behandelplan op maat. Hou daarom rekening met 15 min extra afspraak tijd. Behandelingen zijn altijd op afspraak; Purely Skincare & Massage is geopend op afspraak. Je afspraak afzeggen en/of verzetten kan uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos. Bij gebrek aan of een te laat annuleringsbericht worden de kosten voor de gereserveerde behandeling voor 50% in rekening gebracht. Afmelden en/of verzetten van de afspraak is alleen telefonisch mogelijk of per whatsapp bericht op het nummer +316 2412 4655, afmeldingen per mail worden niet in acht genomen. De prijslijst op de website is aangepast 20 mei 2023. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Wijzigingen voorbehouden.

Indien een product niet op voorraad is in de salon bestaat de mogelijkheid om deze besteld te laten worden. De bestelling moet vooraf worden betaald of per aanbetaling van tenminste 50% van het totaalbedrag van de bestelling. Betalen middels een betaalverzoek is mogelijk en geniet de voorkeur. Je dient direct of binnen 48uur de betaling te voldoen.
Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in ieder gewenst bedrag of specifiek voor een behandeling. De cadeaubonnen zijn altijd geldig. Een cadeaubon voor een behandeling is niet te besteden voor producten.

Purely Skincare & Massage is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53000900. In de salon worden de richtlijnen uit ‘’De Code van de Schoonheidsspecialist’’ aangehouden. De schoonheidsspecialist staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en gebruikmaken van deugdelijke materialen en middelen. De schoonheidsspecialist licht de klant in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De schoonheidsspecialist vraagt de klant naar informatie die relevant is om de behandeling goed te kunnen uitvoeren. De schoonheidsspecialist zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt. De klant dient de schoonheidsspecialist voor het aangaan van de behandeling op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle door de schoonheidsspecialist gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de behandeling nodig heeft. Bij de therapeutische behandelingen waar gewerkt wordt met AHA fruitzuren of Micro Needling Therapy (al dan niet in kuurverband) geeft de klant tijdens intakegesprek toestemming middels informed consent en worden in overleg foto’s gemaakt gedurende het behandeltraject. Voor de start van de behandeling heeft een patch test plaatsgevonden. Advies voor een therapeutische behandeling is dat de klant Esse producten als thuisverzorging gebruikt. Een kuurbehandeling wordt vooraf ingepland en afgerekend.

De schoonheidsspecialist is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de schoonheidsspecialist is toe te rekenen.
De klant is tegenover de schoonheidsspecialist aansprakelijk voor door de schoonheidsspecialist geleden schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.
Het verdient sterke aanbeveling om klachten direct schriftelijk/ digitaal bij de schoonheidsspecialist in te dienen. Te lang wachten met een klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de klant.
De schoonheidsspecialist dient klachten afdoende te onderzoeken. De schoonheidsspecialist zal de eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bestaat uit:

De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:

Wet Zorg en dwang, de Wzd

Bestaat uit:

De Wzd is van toepassing als er onvrijwillige zorg wordt geleverd aan mensen met een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisatie dient een Wzd beleid te voeren en daarin deze klachtenregeling als extra optie te hebben gekozen.